Fra Malislættet

Malislættet var en husmannsplass som lå like ved Skåneslia, sannsynligvis lå den rett øst, på Gammelplassen som nå tilhører gården Røstad. Denne ble satt opp av Ole Olsen, antagelig omkring 1830. I alle fall er denne kontrakten skrevet i 1839. Som vi ser var det ganske strenge kår. Mannen på bildet heter Ole Edvard Johansen og var barnebarn til Ole Olsen som kom til Skaanes fra Østerdalen.

Familien i Malislættet, fotografert ca 1905. De bodde i Malislættet fram til ca. 1910
Disse 3 sidene er scannet fra den originale husmannskontrakten som ble skrevet i 1839. Det er far til mannen på bildet over som fikk denne kontrakten.
En mere lesbar versjon kommer her:

Jeg Løytnant Herman H. Bay, Eier af Gaarden Skaanes i Skogn Præstegjeld, gjør vitterlig at have bygslet og festet til Ole Olsen et under min Gaard beliggende og nu indhegnede Jordstykke Malislettet kaldet paa følgende:

Wilkaar:

  1. Bygslen gjelder for ham og nulevende Kones Livstid. En selvfølge er det, at i Tilfelde Manden dør og Enken da indlader seg i nyt Ekteskab opphører Benyttelsen av denne Plads efter denne Bygselseddel.
  2. Betales i aarlig afgift Pladsen 5 fem Spesidaler som erlegges inden hvert Aars Udgang. Denne Betaling tager sin Begyndelse for Aaret 1832 til Gaardens Opsidder.
  3. Egtemand og Kone er pliktige til at naar forlanges at arbeide for Husværet der, den første for 8 tyden og den sidste for 6 t. daglig, saavel Sommer som Vinter, dog gives Manden 12 t daglig naar han maatte blive brugt til Tømmerarbeide ved nye Huses oppførsel og Konen 8 t daglig for Brændevins Brænderi og andet ualmindeligt og hardt Arbeide.
  4. Det tillades dem at tage all fornøden Brænde til sitt Bruk Kvist og stubber, samt at forstørede og nedliggende Trær, tillige med fornøden Gjerdefang til at holde Pladsens Indhegning vedlige, i Gaarden Skov Skov, naar ei mere findes inden Pladsens indhegning. Dog maa intet tages i Skoven uden efter Andvisning, som paa Forlangende skal blive dem gjort af Gaardens Opsidder som er en Tid af Aaret imellem Vaar og Slaataanden.
  5. Inderster eller Logerende maa ei indtages uden Husværtens Tilladelse.
  6. For de af Pladsen fødende Kreature bydes Havning i Udmarken før og efter Sætertiden.
  7. Fæsterens og hans Folke forpligter sig til at vise Hørighed og Lydighed saavel imot Husværten som hans Folk.
  8. Forser Fæsteren eller hans Kone seg med Tyveri eller anden Forbrydelser eller i naagen Maade overtræder denne Kontrakt i en eller flere av dens Punkter, da haver de uden foregaaende Søgsmaal og Dom at fravige Pladsen til 14de April, efter at de før Juli nestforud lovligen ere udsagde, og inden Mai Maaneds Udgang samme Aar at borttage sine Huse og rødiggjøre tomten.
  9. Gjerdegaarden om Pladsen maa i dette tilfælde ikke borttages, da samme som hogget i Gaardens Skov anses i dette Tilfælde som Gaarden tilhørende. Det staar og til Fæsteren at frasige seg Pladsen efter lignende Opsigelse fra hans Side.
  10. Udenfor Pladsens Indhegning maa de intet tage til Gjødsels Formerelse uden Opsidderens Tilladelse - Foder maa i intet Tilfælde afføres Pladsen.

Bygselen er meg betalt.
Skaanes i Skogn den 6de October 1839
Til Vitterlighed.

A.Røstad O.Storbaar H.Bay

Denne Kontrakt eller Bygselseddel vedtages i alle dens Dele

Ole Olsen.
m. i. p.


Copyright Arne Skaanes 1999